Home | Feedback | About us
Updated: weekly © since February 2008 |

REDİEØ MARA ANYWAA Kİ  BÄÄT AJÄÄP

 

LUUP MOA CAR JØ DØØNGNGØ NI NÄK TIET-GI OKANØ!!

 • A ba ngäädhö ki ngat deny
 • Abungngö pääl yi ko oräädi
 • Acwöp dëëra na curu liipi
 • Adwäng, ka belø møgi
 • Agaak ki dwøng ki paa weny bëëlö
 • Ajee dhee na pïëna acuuth
 • Ajwømi nø wø kwääka wï thuure
 • Angeele na ngwea acøk
 • Angø, ni lönya en nyikwaara ka lëëngnga piny
 • Angwala na toor baam odïëk
 • Anywaa jøm ka ngweny gwök cee tugi ki dhaanhnhø
 • Atïmïo na tuuk nyï cwëëre
 • Atïmö na cwek tiedu
 • Atïmö na muu nyajwääl
 • Cenø aciel ni pangi ba mwöc
 • Cï thøø noo cäänne beela beththe, noo nwöyye beel kaa piny.
 • Cwøk nyaara ngweny wänni
 • Dëëre acwøbe ki cöön bade
 • Dhaanhø jwøga jwø beer
 • Dher nywaak ba wëëk dhøødhø
 • Dhera agaanya wø jalla wänni ree
 • Dhero odhöönh mulla ther wänni wøk.
 • Dhieng cøba ri nyilaal
 • Døø wøk adhienga teek.
 • Dööngö ba lïïmmi odøøe
 • Gwök ba guyi jaak
 • Gwök kwänynya ri wääth ki cöö.
 • Jaadhi nø wø ngec ki nyaare.
 • Jamø dhaanhø.
 • Jøøa en tiet pïï atatgi ajoot
 • Jur piny came ki thangnga gööla
 • Jur ree da dhaanhø
 • Kany poode ni kwac poot naangnga ree päärï ki dum kwøro
 • Køngø odøø bääte
 • Køny cwaari wøk naa nyööpa yi awari.
 • Kwøro wïïr ki maar dëëre
 • Leththa goony tøng
 • Liech thööra apøtte
 • Luubö atïmö na jïp tääng
 • Lwäär ko ongäk manynyo obiic
 • Määra wang wëël ado köö, “ni kwön ojääny wøk.”
 • Meerø cuuththö gïn raac ena ec
 • Møk jiil ona nyïëdi cøøn
 • Naa ngäägø ni cwøra thøw cøøn, okook cama naa nywøngø.
 • Ngat dhee ongiiya acela thaac di waangø
 • Ngat wø caam jiy paare bung juu
 • Ngati man nø, peek løønge ngääya eni.
 • Ngwec aköö, ngotø ba pwøc bäät ageelli
 • Ni rääny yia dïmuuy ngeea ngeeø ki thäw
 • Nyaang cama dïpwöy
 • Nyilaal ba nyungngi beenhnhø ni poot en ec
 • Obuttö ki niir wara Ajwøw
 • Obuttö ko neng ngwec
 • Ocïrö cäädhi ka akwaanne
 • Odïëk pïëne bungø paac.
 • Ojwaa, piny bäär do na jïïu da naam en.
 • Opiew cii ya maaø
 • Path kwiera yi ngwïëy
 • Piny cäädhi ka dëëre
 • Rangngø jïïa Alwøc man päänga awar cwøre
 • Tääng dee døøø yi dwaar tønga ba da nyää ree
 • Tøngnga wïïë maal
 • Weyu opwöny lwangngø
 • Wïïa agwaaro olwiithi
 • News and Program on 7-27-08.rm
 • News and Program on 7-13-08.rm
 • News and Program on 7-19-08.rm
 • News and Program on 6-29-08.rm
 • News and Program on 4-20-08.rm
Goora Gami ki yi Auctralia.
ojulu@optusnet.com.au
1 23

Sudan Ethiopia flight to Sudan kenya shopping online Ethiopian girls sex